Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 07:30 – 16:00. ...
  Nyhetsbrev
 
Tack för ditt intresse! För att slutföra registreringen ber vi dig att bekräfta genom att klicka på länken i det mail som har skickats till dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via en prenumerationslänk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mail till info.gyprocse@saint-gobain.com. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy här - Integritetspolicy och användarvillkor

You are here

Anvisningar för hantering av gipsskivor under byggskedet och bruksskedet med hänsyn till fukt

Anvisningar för hantering av gipsskivor under byggskedet och bruksskedet med hänsyn till fukt

Dessa anvisningar har utarbetats av en arbetsgrupp inom Nordisk Gipsskiveförening

1.      Bakgrund

Gipsskivor är ett delvis organiskt material.
Som de flesta organiska material kan gipsskivor mögla under fuktiga förhållanden.
Vid fuktskador ska fuktkällan elimineras och eventuella mögelangripna gipsskivor bytas ut. Beslut att inte byta ut mögliga skivor ska baseras på särskild bedömning.
Rätt hanterade och korrekt använda gipsskivor möglar inte.
 

2.      Transporter

2.1. Transporter ska utföras med täckta bilar så att gipsskivorna är torra efter transporten oavsett väder.
 

3.      Lastning och lossning

3.1. Om lastning eller lossning sker vid regnväder ska detta utföras så att skivorna utsätts för ett minimum av regn. Exempel på åtgärder:

  • Låt inte paketen stå ute.
  • Gör provisorisk täckning under truck- eller krantransport mellan bil och lager.
  • Gör uppehåll i lastning/lossningen om regnet vräker ner.
  • Beställ plastemballerade paket.

De små regnmängder skivorna då utsätts för kan torka utan speciella åtgärder i lager eller i byggnad.
 

4.      Lagring

4.1. Lagring inomhus i t.ex. uppvärmda utrymmen eller normala kallager rekommenderas.
4.2. Kortvarig mellanlagring av torra skivor under presenning på hårdgjord yta kan ske under högst 2 dagar.
4.3. Plastemballerade paket kan lagras under presenning på hårdgjord yta längre tid. Regnvatten får ej samlas under paketen. (Speciellt viktigt om plasten ej täcker botten på paketen)
Presenningarna ska ordnas enligt anvisningarna så att markfukt kan torka ut. (Speciellt viktigt om plasten ej täcker botten på paketen)
4.24.4. Lagring under presenning på icke hårdgjord yta (t. ex. vanlig mark) ska undvikas. Om det ändå måste göras ska åtgärder vidtas så att paketen skyddas mot markfukt och mot kontakt med marken. Vid lagring mer än 1-2 dagar ska paketen vara plastemballerade.
4.34.5. Lagring i icke färdig byggnad
4.35.1. Skivorna ska lagras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fritt vatten. Om emballaget ej täcker paketens botten får fritt vatten på bjälklaget förekomma endast under kortare tid och då endast om skivorna är lagrade på bockar eller liknande.
4.35.2. Uttorkningen av byggfukt från t ex betong måste styras. Om byggnaden är tillräckligt ventilerad är det inga problem. I tät byggnad behöver normalt styrd ventilation eller avfuktning ordnas. Se även 5.1.
 

5.      Montering av invändiga skivor

5.1. Byggnaden ska vara tät och torr. Det innebär att:

  • Det ska inte läcka vatten uppifrån genom bjälklag
  • Det ska inte stå vatten på golvet
  • Det får inte regna in genom fönsteröppningar eller andra fasadöppningar

Uttorkningen av byggfukt ska ske så inte RF blir alltför hög. Generellt  bör den icke överstiga 80 % RF. Uppvärmning behöver normalt kombineras med avfuktning eller styrd ventilation. Om det bildas kondens på kalla ytor som t ex insida vindskyddsskiva är det ett tecken på att luftfuktigheten är farligt hög.
5.2. Gipsskivor på väggar bör lyftas 5-10 mm får från golvet.
Detta ger en ökad säkerheten mot nedblötning av gipsskivorna om det trots allt skulle bli vatten på golvet. Observera att denna åtgärd inte skyddar eventuella träsyllar i väggen.
 

6.      Montering av vindskyddsskivor.

6.1. Lyft skivorna 10 mm från bjälklag (där så är aktuellt). Det minskar den tid under vilken skivornas kortkanter är i kontakt med vatten.
6.2. Monterade vindskyddsskivor tål att exponeras för väder och vind under en begränsad tid. Respektive tillverkare ger anvisningar för den tid skivorna normalt kan vara exponerade. Under gynnsamma förhållanden kan skivan sitta exponerad längre tid och i kraftigt slagregnsutsatta lägen bör kortare exponeringstid väljas. En förutsättning är att vindskyddsskivorna har möjlighet att torka när det inte regnar.
6.3. När vindskyddsskivor är monterade i kombination med ett eller flera fuktkänsliga material (t ex träreglar i ytterväggen, komplett vägg med isolering mm eller träbjälklag) måste åtgärder vidtagas under byggskedet så att dessa material eller komponenter ej blir våta. Exempel på åtgärder:

  • Täck in byggnaden.
  • Täta alla anslutningar mot andra konstruktioner på ett fuktsäkert sätt.
  • Skär ej bort vindskyddsskivorna vid fasadöppningar förrän detaljen kan göras fuktsäker.

6.4. När vindskyddsskivor är monterade i kombination med enbart fuktokänsliga material (t. ex. enbart stålreglar och betong) behöver åtgärder enligt 6.3 inte vidtagas.
6.5. När ytterväggens utsida består av puts på isolering fäst mot vindskyddsskivorna får inte våt isolering monteras mot vindskyddsskivor.
6.6. Vatten (från slagregn eller tak) får inte rinna längs ytan på vindskyddsskivorna ner i delvis monterad fasad (t ex puts på isolering eller skalmur med isolering i luftspalten).
6.7. Vid öppningar som används för materialtransporter bör kanterna på vindskyddsskivorna skyddas mot mekaniska skador.
 

7.        Prefabricerade element

Förtillverkade element ska skyddas och monteras så att vatten inte kan tränga in i elementet och att inte ingående material blir nedblötta. På element som monterats i byggnad får vindskyddsskivorna utsättas för regn. Se även 6.3.
 

8.      Tillfällig nedblötning av invändiga skivor

Generellt gäller att skivor som är fuktiga eller våta har nedsatt mekanisk hållfasthet. Nedan beskrivs sätt att torka skivor som blivit tillfälligt nedblötta i måttlig omfattning. Innan torkade skivor byggs in alternativt konstruktionerna färdigställs måste man kontrollera att inte skivorna tagit skada av nedblötningen i form av t. ex. kartongsläpp, mögelangrepp eller deformationer.
 

8.1.    Skivor i paket

8.1.1 Om paket utsatts för endast lite vatten och torkförhållande är goda kan skivorna tillåtas torka i paketet.
8.1.2 Om paketet utsatts för mer vatten eller torkförhållande är mindre goda måste paketet delas och skivorna torka individuellt, förvara skivorna plant.
Ett sätt att torka skivorna kan vara att montera dem på en innervägg. Skivorna monteras då på väggens ena sida och endast med enkelt lag. Sedan skivorna torkat kan väggen byggas färdigt.
Innan skivorna torkat har de nedsatt mekanisk hållfasthet och ska hanteras med hänsyn till detta.
Spackling och ytbehandling  får ej påbörjas förrän skivorna är torra.
8.1.3 Mycket våta skivor kasseras.
8.1.4 Mögelskadade skivor kasseras.
 

8.2.   Monterade skivor

8.2.1 Skivor på vägg kan torka på plats om de ges goda torkförhållanden. Det förutsätter i regel att det är skivor enbart på väggens ena sida och bara i ett lag. Väggar med skivor på båda sidor och /eller flera lag måste i regel demonteras helt eller delvis så att skivorna kan torka snabbt och man kan inspektera väggens insida. Väggar med träreglar ska alltid demonteras så att reglarna kan inspekteras.
Alternativt kan de nedre delarna av gipsskivorna skäras bort om fuktskadan är begränsad dit. Notera dock att vatten kan stiga kapillärt ganska högt i en gipsskiva.
8.2.1 Skivor i tak bör demonteras. Dels för att man ska kunna inspektera utrymmet ovanför skivorna och dels därför att de ändå sannolikt kommer att behöva bytas på grund av nedböjningar orsakade av fukten i kombination med skivornas egenvikt.
8.3. Mögelskadat material som träreglar, skivor, mineralull mm byts ut.
Vidta de skyddsåtgärder som mögelskadan motiverar.

 

9.      Drift och underhåll

9.1. Tvätta inte golv med rikligt med vatten om inte detaljer utförts för att tillåta detta (t ex uppvikta plastmattor mot väggar och trösklar som golvsockel och dörrfoder som ej når till golv).
9.2. Se till att ventilationen är tillräcklig så att kondens på kalla ytor undviks (undantaget våtrumsanpassade utrymmen).
9.3. Se till att tätskikt i våtrum inte skadas.
9.4. Se till att vatten inte läcker in genom tak eller fasader.
9.5. Om ett läckage eller fuktskada har uppstått, åtgärda orsaken omedelbart. Undersök nedblötningens omfattning och sörj för snabb uttorkning. Byt fuktkänsligt material som inte kan torka ut tillräckligt snabbt för att förhindra mögelpåväxt på detta eller på material i dess närhet. Byt ut mögelskadat material.
Visa respekt för hälsoriskerna med mögelskadat material.
Vidta de skyddsåtgärder som motiveras av skadans art och omfattning.