toggle menu
Gyproc XR ljudregel c 450 mm - Montering av profiler och gipsskivor

Innerväggar med Gyproc XR
ljudregel c 450 mm

Montering av profiler och gipsskivor

 1. Montering av kantprofiler
 2. Montering av reglar
 3. Montering av gipsskivor, första lag
 4. Montering av gipsskivor, andra lag
 5. Montering av skruvar, kantavstånd
   

Konstruktionsdetaljer
1. Kantprofil enligt tabell
2. Ljudregel, Gyproc XR
3. Gyproc gipsskivor, första skivlag
4. Gyproc gipsskivor, andra skivlag
5. Skruv*), Gyproc Quick till första skivlag
6. Skruv*), Gyproc Quick till andra skivlag

Tabell

Det är av avgörande betydelse för att uppnå en byggnadsdels ljudisoleringsklasser att en korrekt ljudtätning utförs vid samtliga anslutningar. Fogen säkrar att det inte uppstår ett luftläckage pga öppningar eller sprickor.

Vid ljudklasser till och med R’w 44 dB är det tillräckligt att foga med Gyproc G 55 på den ena sidan av väggen. Vid ljudklasser R’w högre än 44 dB och vid R’w + C50-3150 ska det fogas på båda sidor om väggen.

1

Montering av kantprofiler

 • Markera väggens placering på underliggande byggnadsdel. 
 • AC-kantprofiler monteras mot såväl vågräta som lodräta byggnadsdelar. 
 • Fäst kantskenorna med max lämplig infästning på 400 mm mellanrum mellan infästningarna i kantprofilens hål-markeringer, växelvis från sida till sida i kantprofilens båda rillor. Profiler kortare än 400 mm bör ej användas.
 • Avståndet från änden av kantskenan till första resp. sista infästning ska vara max. 100 mm.      
 • Vid hörn ska tätningslisten på det ena kantprofilen lossas och kapas så att tätningslisterna möter varandra (de får inte korsa varandra – se även detalj III). 

Montering av reglar

Montering av reglar

Reglar kan kapas till längder som är max. 15 mm kortare än den aktuella rumshöjden för att reglera toleranser i vägghöjd.

Montering av gipsskivor, första lag

Montering av gipsskivor, första lag

 • Det är viktigt att första skivlag monteras med korrekt skruvavstånd mot AC-kantprofilen för att säkerställa korrekt komprimering av kantprofilens tätningslist. 
 • Första skruv placeras max 100 mm från hörnet, och därefter monteras första lag gipsskivor mot kantprofilen med Gyproc Quick skruv, ca 200 mm mellan varje infästning.
 • Skruvning mot regel sker med c:a 600 mm mellan varje infästning. 
 • Skruvtyp och längd för resp. skivtyp enligt Gyproc Skruvguide. 
 • Gipsskivorna på motsatt sida väggen monteras förskjutna en halv skivbredd. 

Montering av gipsskivor, andra lag

Montering av gipsskivor, andra lag

 • Andra laget gipsskivor monteras med Gyproc Quick skruv med  200 mm mellanrum längs gipsskivans kanter och med  300 mm mellanrum mot mellanliggande reglar. 
 • Skruvtyp och längd för resp. skivtyp enligt Gyproc Skruvguide. 
 • Båda skivlag monteras med max 3 mm avstånd mot anslutande väggar och takvinklar. 
 • Vid anslutning mot golv bör gipsskivor lyftas 5-10 mm. 

Montering av skruvar, kantavstånd

Montering av skruvar, kantavstånd

Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.