Gyproc företagspolicys

Gyproc företagspolicys

Vår vision

Vi vill vara kundens förstahandsval av lättbyggnadssystem innehållande gipsskivor och stålprofiler för golv, väggar och tak som erbjuder innovativa och hållbara designlösningar.
 

Vårt löfte

Din partner inom lättbyggnadssystem för hållbart byggande.
 

Våra kärnvärden

 • Kunskap, vi är stolta över den erfarenhet och kompetens som finns i vår organisation.
 • Utveckling, vi sätter en ära i att ständigt utvecklas och förbättras
 • Trygghet, vi arbetar i ett säkert, stabilt och framgångsrikt företag med god lönsamhet
 • Trivsel, vi trivs på jobbet. Vi har god kamratanda och en bra gemenskap. Vi har tydliga roller och det är god stämning på vår arbetsplats.
   

Våra etiska regler för uppträdande och handling

 • Professionellt engagemang
 • Solidaritet
 • Respekt för andra
 • Respekt för lagen
 • Integritet 
 • Omtanke om miljön
 • Lojalitet
 • Anställdas hälsa och säkerhet
 • Anställdas rättigheter.


Kvalitetspolicy

Vi på Gyproc ska känna till våra interna och externa kunders förväntningar och behov. Rätt kvalitet uppnår vi genom att uppfylla dessa. Det är kundens uppfattning som räknas vid bedömning av vår kvalitet. Vi ska ge våra leverantörer rätt förutsättningar att uppfylla våra behov. Vår strävan är att alltid utföra arbetsuppgifterna rätt från början och uppfylla tillämpliga krav. Genom engagemang och ett ständigt förbättringsarbete med bl.a kvalitetsledningssystem är detta möjligt.

 

Miljö- och energipolicy

Vi åtar oss att minimera vår miljöbelastning och effektivt utnyttja energi genom att ständigt arbeta med förebyggande och förbättrande åtgärder inom vår verksamhet. Vi uppnår våra övergripande och detaljerade miljö- och energimål genom att:

 • säkerställa tillgång till information och till de nödvändiga resurserna som krävs
 • samverka med kunder, leverantörer och myndigheter tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare.

Vi beaktar bästa möjliga teknik utifrån miljö- och energiprestanda vid inköp av miljö- och energieffektiva produkter, tjänster samt vårt ledningssystem, vilket leder till förbättring av energiprestanda och minskad miljöpåverkan.

Vår målsättning är att minska våra direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser med 40% till 2030 jämfört med 2017 och uppnå netto noll klimatutsläpp senast år 2045. Att gällande lagar, normer och föreskrifter uppfylls är en förutsättning och vi använder miljöoch energiargument sakligt.


Arbetsmiljöpolicy

Vår strävan är att åstadkomma en arbetsmiljö som ger förutsättningar för bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa för samtliga medarbetare. Det ska prioriteras högt och följa koncernens riktlinjer samt gällande lagar och förordningar. Vi ska trivas, ingen ska skada sig i arbetet eller drabbas av en arbetsrelaterad sjukdom.

Vi ska aktivt och systematiskt arbeta mot bättre arbetsmiljö genom att upptäcka och förebygga fysiska risker och psykisk ohälsa samt skapa en arbetsplats där alla respekteras. Vi ska alltid ha tid att utföra våra arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Vi förpliktigar oss att ansvara för vår egen och våra kollegors hälsa och säkerhet. Arbetsmiljön ska regelbundet kartläggas och ligga till grund för handlingsplaner och målformuleringar.

Genom aktivt hälso- och säkerhetsarbete ska vi väcka intresse och skapa förutsättningar för säkra och hälsosamma val även på fritiden. Vår strävan att utveckla en god arbetsmiljö ska även omfatta våra kunder, besökare, leverantörer och grannar. Viktiga förändringar i företaget ska föregås av samråd och medverkan.