Gyproc tecknar nytt hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen i Uppsala län

Publicerat
Gyproc tecknar nytt hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen i Uppsala län

Inför 2022 tecknade Gyproc ett Hållbarhetslöfte med Uppsala län och åtog sig att genomföra ett antal åtgärder som bidrar till färdplanen för ett hållbart län. Inför 2024 tecknar Gyproc löftet på nytt där nya åtgärder för minskad klimatpåverkan har definierats.   

Färdplan för ett hållbart län är Uppsala läns gemensamma arbete och går ut på att stärka miljöarbetet. Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring, för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Inom ramen för färdplanen kan aktörer i länet teckna frivilliga hållbarhetslöften. 

Målet med arbetet är förbättrat miljötillstånd i Uppsala län. Aktiviteterna grundar sig i de nationella miljökvalitetsmålen som utgör den ekologiska dimensionen av Agenda 2030, den globala handlingsplanen för omställning till hållbar utveckling. Agenda 2030 har antagits av FN:s medlemsländer och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Nya åtgärder för programperioden 2023-2027

Gyproc har sedan tidigare varit en av länets aktörer som valt att teckna hållbarhetslöftet. Under våren skedde avstämningar och redovisning kring genomförda åtgärder och dialog kring hur åtgärdsprogrammet kan uppdateras inför kommande programperioder och nya hållbarhetslöften. Gyproc är med på tåget även inför den nya programperioden med nya åtgärder för minskad klimatpåverkan och ett nytt löftestecknande för perioden 2023-2027.

Fredagen den 24 november tecknade cirka 30 aktörer nya hållbarhetslöften vid en ceremoni på Uppsala slott tillsammans med landshövding Stefan Attefall. Gyproc deltog i samband med löftesceremonin. 

”Vi är väldigt stolta över det vi åstadkommit hittills, säger Armina Nilsson, Sustainability Manager, Saint-Gobain Sweden AB. Det känns givet att vara med på den fortsatta resan för ett hållbart län där vi har verksamhet och det går hand i hand med Saint-Gobains egna åtagande om att vara klimatneutrala senast 2045."

Fokusområden och åtgärder

Inom åtgärdsprogrammet och fokusområdet Energiomställning har Gyproc inför löftestecknandet definierat ett antal åtgärder mot fossilfrihet. Det omfattar bland annat att byta ut eller konvertera befintliga tjänstefordon och arbetsmaskiner till fossilfria, öka användning av återvunnen gips i produktionen samt bygga ut fler laddplatser på personal- och besöksparkeringen. Inom området Indirekt klimatpåverkan från konsumtion finns aktiviteter och åtgärder för att öka kunskap, delaktighet och engagemang inom hållbar utveckling, och en handlingsplan för att minska mängden plast samt öka andelen återvunnen plast vid förpackning av gipsskivor.