BIM: Framtiden för byggbranschen är digital

Byggbranschen som länge hållit fast vid analoga metoder för projektering står inför en förändring. Liksom inom många andra branscher finns stora fördelar med att arbeta mer digitalt. Med digital modellering och virtuella konstruktionsritningar blir hela byggprocessen mer effektiv, med både tidsmässiga och ekonomiska besparingar. 

Det finns otaliga anledningar för byggbranschen att gå över till digitala modeller istället för traditionella pappersritningar. En av dem är att redan vid projekteringsfasen kunna visualisera exakt vilken typ av, och hur mycket, material som behövs och säkerställa att allting kommer att passa ihop vid montering. Därmed kan onödiga misspass och felköp i form av för lite eller för mycket material undvikas. 
En högre grad av digitalisering innebär också flera utmaningar eftersom det påverkar hela byggprocessen och därmed alla aktörer i byggbranschen, från föreskrivning till inköp, logistik och arbetet ute på bygget. Det ställer också särskilda krav på dokumentation och hur produkterna passar ihop vid montering. 

BIM

 

FAKTARUTA

BIM Alliance Sweden

BIM Alliance är en sektordriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt.

Läs mer om BIM Alliance Sweden och deras arbete

Tommy Haglund arbetar som KAM och med affärsutveckling på Gyproc Saint-Gobain och har ständig kontakt med strategiska inköpare och tekniska avdelningar på byggbolag. Utöver det sitter Tommy Haglund med i BIM Alliance Sweden, en ideell organisation som verkar för bättre samhällsbyggande med BIM, byggnadsinformationsmodellering. 

– Det som sker nu innebär en stor förändring, ett paradigmskifte skulle man kunna kalla det. Idag är det möjligt att skapa hela byggnaden virtuellt innan man börjar bygga på riktigt. Därmed kan man också redan i projekteringen säkerställa att allt kommer att fungera både när det gäller konstruktion och funktion. Hela byggprocessen kan effektiviseras genom att fel och misspassningar kan upptäckas och åtgärdas redan i det digitala skedet. På så sätt kommer byggoptimeringen av produktval av sig självt i upphandlingen av digitala projekt. 
Branschen är fortfarande i ett tidigt skede och endast ett fåtal av byggbolagen har kommit så långt att de använder virtuell projektering där traditionella ritningar har ersatts helt av digitala i vissa byggprojekt, men det går att se en ökning.

Digitala arbetssätt skapar helt nya förutsättningar för effektiv logistik
Utöver fördelen med att redan från början veta exakt vad som kommer att behövas för bygget kan digitala metoder också se till att allt material hamnar på rätt ställe. Med GPS-koordinater och leveranskvittering går det att säkerställa att beställt material hamnar på rätt plats.

– Som materialleverantör blir det extra viktigt att komma in tidigt i projekteringen för att säkerställa rätt produkt på rätt plats för att på så sätt minimera antalet fel i alla perspektiv. På så sätt kan byggarbetet effektiviseras och mycket tid sparas genom bättre intern logistik på arbetsplatsen. Idag läggs nämligen väldigt många timmar på mottagningskontroll och att leta efter och bära runt på material som hamnat på fel plats. En annan positiv effekt av bättre planering och framförhållning är att antalet reklamationer kommer att minska, säger Tommy Haglund.

Standardisering är nyckeln
För att en digitalisering verkligen ska underlätta arbetet är det viktigt att byggbranschen enas om och följer vissa standarder. Tanken med digitala modeller och konstruktionsritningar är att redan i ett tidigt stadie av byggprocessen kunna sätta upp projektmål och därmed veta vilka produkter som kan och ska ritas in. Men för att det här ska fungera så krävs det att alla produktleverantörer använder samma standard för sina så kallade BIM-objekt, att de är kompatibla med de program som används för att ta fram modellerna.
BIM Alliance jobbar hårt för användningen av öppna standarder och största möjliga branschsamverkan för att öka nyttan av BIM och på så sätt främja en mer effektiv byggprocess. 

– Det är viktigt att alla pratar samma språk och jobbar efter samma standarder för att kunna stimulera mer effektiva byggprocesser, betonar Tommy Haglund.

Saint-Gobain och Gyproc arbetar för att stödja en ökad digitalisering genom att följa standarder och förse arkitekter och föreskrivare med BIM-objekt för alla sina produkter så att de enkelt ska gå att integrera i de digitala modellerna.

Mer än bara digitala modeller
Istället för BIM används ibland förkortning VDC när det pratas om digitaliseringen av byggbranschen. Virtual Design and Construction, som VDC står för, används som begrepp för att förtydliga att digitaliseringen gäller hela byggprocessen, från prospektering till själva byggandet, och inte bara 3D-modellerna. Det rör sig alltså om ett arbetssätt där det gäller att få med hela organisation på det digitala tåget, något som fler och fler stora byggbolag idag inser och anammar.