Hållbar produktion

Hållbar produktion av Gyprocs gipsskivor

Tillverkning av gipsskivor

Tillverkningen av Gyproc gipsskivor inleds med att gipsråvaran går genom en kalcineringsprocess, som innebär att det kristallbundna vattnet frigörs och avgår som vattenånga.
 

Den kvarstående råprodukten går sedan genom en process där gips, vatten och tillsatser blandas till en tjockflytande massa, en gipsmassa, som på ett transportband omsluts av återvinningskartong och formas till önskad tjocklek och bredd för en bestämd kvalitet. Skivorna åker därefter vidare genom en ugn där de torkas långsamt. Till slut kontrolleras kvaliteten, varefter skivorna beskärs till önskade längder. Under hela processen fokuserar vi på att minimera spill, energiförbrukning och utsläpp.
 

Reduktion av energiförbrukning, vattenförbrukning och utsläpp av koldioxid

Cirka 85 % av energiförbrukningen vid tillverkning av gipsskivor går till att frigöra vatten från gipsråvaran och torkning av formade gipsskivor. Därför arbetar vi målinriktat med att förbättra återvinning av den spillvärme som används i våra produktionsprocesser. Mål för Gyproc är att på lite längre sikt kunna återvinna spillvärmen i alla processer, så att vi kan förbättra energiförbrukningen ytterligare.


I samarbete med E.ON tar man hand om överskottsvärme från produktionen och återanvänder den som fjärrvärme i Bålsta. Överskottsvärmen hämtas från rökgaserna, efter att Gyproc först använt så mycket värmeenergi ur röken som möjligt. Vi återvinner inte bara värme från rökgaserna utan också genom recirkulering av vatten. När fabrikens kompressorer kyls ner med kallt sjövatten från Mälaren blir detta uppvärmt. Det uppvärmda vattnet används sedan i gipsskivtillverkningen.
 

Gyproc arbetar kontinuerligt för att på detta sätt minskat såväl vatten- som energiförbrukningen. I stället för olja sker tillverkningen av gipsskivor med flytande naturgas (LNG). Utsläpp av växthusgaser, jämfört med olja, har därmed minskat med 25 procent per år, likaså utsläpp av svavel och kväveoxid. Utomhusbelysningen består nu av LED-belysning på 35 W, att jämföra med tidigare 250 W. Byte till lågenergilysrör inomhus pågår kontinuerligt.
 

Miljöstyrning säkerställer positiva resultat

Gyproc arbetar strukturerat med miljöledning i enlighet med certifierade rutiner och processer som uppfyller kraven i ISO 14001. Det betyder att vi som verksamhet har förpliktat oss till att följa en grön linje, som bl.a. säkerställer att det är fokus på miljön i alla våra produktionsprocesser, och att spill minimeras. Det innebär dessutom att hänsyn till kunder, myndigheter och andra intressenters krav med avseende på miljön tas seriöst och utgör en naturlig del av vår strategi och målsättningar. Vår långsiktiga målsättning för deponiavfall är lika med noll och Gyproc i Bålsta ligger mycket nära detta mål.
 

Flexibel produktion

Den flexibla produktionsanläggningen för Gyproc ger stora resursbesparingar och är en viktig faktor för både ekonomi och miljö. Produkter som tillverkas efter korrekta specifikationer och anvisningar ger mindre spill i produktionen och på byggarbetsplatsen.

Image
Gyprocs fabrik från ovan
Gyprocs fabrik i Bålsta, norr om Stockholm