Vårt hållbarhetsarbete

Vi bygger hållbarhet

Saint-Gobain Sweden AB har en ambitiös färdplan fram till 2030 som ska bidra till klimatneutralitet i produktion och kringtjänster senast år 2045. Inom ramen för färdplanens fyra fokusområden har Gyproc definierat åtgärder som ska bidra till att uppnå målet.

Vi bygger hållbarhet

 

Saint-Gobain har i snart ett decennium gjort mycket för att minska och redovisa sitt klimatavtryck. Koncernen har kunskapen och viljan att ta ansvar genom hela livscykeln.

Den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet, delar in kartläggning av utsläpp av växthusgaser i tre Scope. I korthet innebär Scope 1 direkta utsläpp från egna anläggningar, Scope 2 utsläpp från inköpt el eller värme och Scope 3 indirekta utsläpp som kommer från Saint-Gobain Sweden AB:s värdekedja (t.ex. materialförbrukning, transporter, avfall, anställdas resor m.m.). År 2030 skall våra absoluta klimatutsläpp inom Scope 1-3 ha minskat med 40% jämfört med 2017.

Läs mer

Hållbarhetsrapport

Gyproc och Saint-Gobain Sweden AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom Saint-Gobain Sweden AB har vi tagit fram en egen rapport som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2023.
 

Hållbarhetsrapport 2023 

  Hållbarhetsrapport 2023

  Färdplan med fyra fokusområden

  Inom budskapet ”Vi bygger hållbarhet” samlar vi vår färdplan för hållbarhetsarbetet. Färdplanen inkluderar målsättningar delmål och initiativ kopplat till fyra fokusområden:

  1. Innovativa och cirkulära lösningar
    
  2. Ansvar hela vägen
    
  3. Kunskap och framtidstro
    
  4. Hållbart agerande – i alla lägen
   

   Innovativa och cirkulära lösningar

   Morgondagens byggnadslösningar kräver att vi tänker smartare genom hela livscykeln. Tack vare ett effektivt insamlings- och återvinningssystem består våra gipsskivor av ca 25% återvunnet gips. I vår färdplan finns också som målsättning att öka andelen återvunnet material både i våra produkter och i våra förpackningar.
    

   Gyproc ErgoLite är resultatet av en unik teknologi som skapar gipsskivor som är betydligt lättare än traditionella skivor. Genom att byta till en tunnare kartong har klimatavtrycket sänkts och ger i genomsnitt 17 procent lägre klimatavtryck jämfört med produktionen av Gyprocs traditionella standardskivor. Den låga vikten skapar en god arbetsmiljö för de som ska montera väggarna. Lättviktsskivan medför även effektivare transporter och därmed lägre miljöpåverkan.


   Vi arbetar aktivt med livscykelanalyser, LCA, för att bedöma våra produkters och systems totala miljöpåverkan. Resultatet samlas i miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. 

   Ansvar hela vägen

   Våra klimatmål stannar inte vid vår egen verksamhet. Vi jobbar i hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan och optimera såväl resursanvändningen som våra produkters hälsopåverkan. Vårt ansvar sträcker sig från inköp av material, till tillverkning och transporter, där våra leverantörer och samarbetspartners spelar en viktig roll. Vid val av leverantörer och underleverantörer fokuserar vi på företag som delar våra värderingar, säkerställer anständigt arbete för sina anställda, respekterar mänskliga rättigheter och begränsar påverkan på miljön. Utöver certifieringarna ISO 14001, 9001 och 50001, har vi ett uppsatt program för att se till att både vi och våra leverantörer tar sitt sociala ansvar i värdekedjan.

   På Gyproc har man under 2023 minskat vattentalet (water gauge) i gipsskivorna, vilket minskar såväl vatten- som energiförbrukningen i produktionen. Det har resulterat i en energibesparing på 66 000 Nm3 LNG, motsvarande 290 ton CO2e.

   Kunskap och framtidstro

   Utöver vårt eget hållbarhetsarbete vill vi inspirera och påverka andra aktörer till att agera hållbart. Detta gör vi exempelvis genom webinarier, utbildningar, samarbetsprojekt och initiativ med fokus på hållbara lösningar och innovationer.


   Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Tillsammans ska aktörerna bidra till en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen. Hållbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. Gyproc är en av länets aktörer som har tecknat hållbarhetslöftet och därmed åtagit sig att genomföra ett antal åtgärder för minskad klimatpåverkan. 


   Sedan 1995 har Natur & Miljöboken givits ut till över fem miljoner elever i Sverige. Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framför allt aktuellt läromedel i lärande för hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap. Gyproc medverkar till att möjliggöra utgivningen av Natur & Miljöboken som levererades till mellanstadieelever i Håbo kommun till läsåret 2022/2023.

   Hållbart agerande – i alla lägen

   På Gyproc är vi stolta över att driva utvecklingen av en mer hållbar byggbransch, såväl gällande miljö och klimat, etik som socialt ansvar. Den ambitionen gäller i stort som smått – från att källsortera till att välja digitala möten framför långa resor, eller att främja initiativ kopplade till mångfald och jämställdhet. Utöver det tar vi ett aktivt samhällsansvar genom olika sponsringsaktiviteter, för att skapa goda livsmiljöer och förbättra vardagen. Det finns många sätt att visa vägen framåt.

   Hälsa och välbefinnande är prio ett. Därför har Saint-Gobain ett gemensamt kontrakt med alla sina anläggningar och verksamheter över hela världen för att aktivt arbeta mot målen: noll arbetsrelaterade olyckor, noll arbetsrelaterade sjukdomar och noll miljöolyckor, samt minimal miljöpåverkan från sin verksamhet.


   Vi åtar oss också att främja inkludering och mångfald i alla dess former: kön, nationaliteter, utbildning, karriärvägar, generationsmångfald, funktionsvariationer och etniskt och socialt ursprung. Genom att ha diversifierade team säkerställer vi att Saint-Gobain är i samklang med omvärlden och förstår dess utmaningar, berikas av olika färdigheter och erfarenheter, samtidigt som vi kan utveckla vår innovationsförmåga.